OTHELLO

The presentation of Desdemona

The presentation of Othello

Hazlitt on Othello

Johnson on Othello

Bradley’s Lectures on tragedy: 4 & 5 are on Othello

Rymer on Othello